14.04.2017

Obvestilo o spremembi pomemnega deleža DUTB

Obvestilo o spremembi pomemnega deleža DUTB

Na podlagi določil 124. čl Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 – popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 – ZBan-1J, 63/2013 – ZS-K, 30/2016, 44/2016 – ZRPPB, 9/2017 in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slov. Bistrica objavlja naslednje sporočilo:

Družba Tovarna olja GEA d.d. obvešča javnost, da je 14.4.2017 od Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ul. 1, 1000 Ljubljana prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. je odsvojila 230.350 delnic družbe Tovarna olja GEA d.d., kar predstavlja 18,36 % glasovalnih pravic.

Uprava družbe