• Že od leta 1904.

ZAKAJ GEA?

Kakovost

Tradicijo oljarstva od leta 1904 nadgrajujemo s sodobno tehnologijo in znanji, ki ob izboru najkakovostnejših surovin zagotavljajo najvišjo kakovost naših izdelkov.

Varnost

S pomočjo standarda IFS (International Food Standard) zagotavljamo najvišjo možno varnost svojih živil.

Okoljska odgovornost

V podjetju dajemo velik poudarek varovanju okolja na vseh ravneh. Z vsemi okoljskimi dejavnostmi podpiramo kakovost pri ohranjanju okolja.

OSEBNA IZKAZNICA

OSNOVNI PODATKI

Naziv Tovarna olja GEA d.o.o.
Naslov Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon +386 2 843 26 10
Faks +386 2 843 26 13
E-mail info@gea.si
Matična številka 5048621000
Identifikacijska številka SI23485795
Transakcijski račun 04430-0000213611
odprt pri Nova KBM, d.d.
Šifra dejavnosti 10.410
Proizvodnja olja in maščob
Direktor dr. Igor Hustić
Število zaposlenih 97
Številka vpisa v sodni register 1/00108/00
Temeljni kapital družbe 3.836.857,66 EUR

ZGODOVINA IN TRADICIJA TOVARNE OLJA GEA

GEA NEKOČ

 • 1904

  Bogata tradicija proizvodnje olja sega v leto 1904, ko je Albert Štiger v Slovenski Bistrici ustanovil podjetje za predelavo bučnega olja na obrtniški način – Tovarna bučnega olja Albert Štiger Slovenska Bistrica.

 • 1904 - 1923

  Proizvodnja je bila obrtnega značaja, z manjšim številom zaposlenih, največ do 15 delavcev. Delo je bilo sezonsko in je trajalo od 4 do 5 mesecev v letu. Leta 1923 se je lastnik odločil za rekonstrukcijo obrata z namenom povečanja proizvodnje ter za prehod iz obrtniškega na industrijski način proizvodnje. Proizvajali so tri vrste olja: bučno, sončnično in repično olje.

 • 1945

  Ustanovljena je bila delovna organizacija z imenom Tovarna olja Slovenska Bistrica.

 • 1953 – 1955

  Podjetje je uničil požar. Sledila je obnova podjetja in izgradnja novih objektov.

 • 1954

  Prva polnitev olja v steklenice.

 • 1956

  Zgrajena je bila ekstrakcija, rafinerija, kotlovnica, most čez potok in skladišče surovin. To je bilo obdobje začetka proizvodnje rafiniranih jedilnih olj.

 • 1968

  Zgrajena in opremljena je bila prva polnilnica olja. Prvič so tudi rekonstruirali rafinerijo.

 • 1973

  Zgrajena je bila nova skladiščna hala s površino 1.000 m2.

 • 1974 – 1975

  Podvojene so bile proizvodne zmogljivosti – na 32 ton v 24 urah.

 • 1976 – 1980

  Posodobitev transportnih poti ter prehod na paletni sistem skladiščenja.

 • 1979

  Združitev v SOZD Zvijezda Zagreb.

 • 1981 – 1985

  Zgrajena je bila polnilnica olja s trikrat večjo zmogljivostjo. V obratu rafinerije in kotlovnice je bila izvedena tehnološko energetska rekonstrukcija.

 • 1987 – 1990

  Posodobitev proizvodnje bučnega olja in preusmeritev na uporabo novega energetskega vira, saj se je podjetje priključilo na plinovod. Zgrajena je bila tudi čistilna naprava.

 • 1989

  Zgrajen je bil obrat za proizvodnjo delikatesnih proizvodov, ki temeljijo na majonezi.

 • 1991 in 1993

  Zagon nove polnilne linije za PET plastenke in posodobitev polnilne linije za steklenice. Vstop na trg s štirimi izdelki pod takrat popolnoma novo blagovno znamko GEA.

 • 1992

  Pričetek projekta lastninskega preoblikovanja podjetja v delniško družbo Tovarna olja GEA, d.d..

 • 1993

  Ustanovitev družbe za proizvodnjo delikatesnih proizvodov Partys d.o.o. Slovenska Bistrica.

 • 1994

  Začetek  posodobitve rafinerije. Uvedba blagovne znamke ZVEZDA, ki je bila od 1986 do 1994 Zvijezda.

 • 1995

  Zaključeno je bilo lastninsko preoblikovanje podjetja in s tem izveden prenos družbenega kapitala na znane lastnike.

 • 1997

  Uvedba novega programa –  proizvodnja začimb.

 • 1998

  Nakup konkurenčnega podjetje Oljarna Domžale in prevzem blagovne znamke SONČNI CVET.

 • 2001

  Zaključena je bila posodobitev rafinerije in avtomatizacija proizvodnje.

 • 2002

  Ustanovitev hčerinskega podjetje Uljara Gea & Aba d.o.o. v Bosni in Hercegovini.

 • 2003

  Postavitev nove polnilne linije za olja GEA v stekleni embalaži.

 • 2005

  Pripojitev konkurenčnega podjetje Oljarica Kranj in prevzem blagovne znamke CEKIN.

 • 2007

  Zagon najmodernejše proizvodne linije za sortiranje semen in proizvodnjo bučnega olja.

 • 2010

  Začetek polnjenja rafiniranih olj v PET plastenke 1 in 2 l na novi, popolnoma kontinuirani polnilni liniji.

 • 2011

  Začetek polnjenja rafiniranih in nerafiniranih olj v 5 l, 10 l in 25 l embalažo na novi polnilni liniji.

 • 2012

  Vpis GEA Štajersko prekmurskega bučnega olja v evropski register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

  Posodobitev laboratorijske opreme  z novim kombiniranim plinskim kromatografom (GC-MS).

 • 2015

  Nabava linije za robotsko paletizacijo vezov olja in transport.

  Priključitev nevtralizacijskega dela postopka rafinacije na krmilnik rafinerije.

  Začetek proizvodnje delikatesnih proizvodov na novem homogenizatorju.

 • 2016

  Celovita prenova obrata delikates in nabava novega stroja za polnjenje majoneze v kozarce.

 • 2017

  Prenovljena industrijska prodajalna GEA v Slovenski Bistrici.

  Na novo urejen prostor za proizvodnjo hladno stiskanih olj.

˂
˃

ZGODOVINA IN TRADICIJA TOVARNE OLJA GEA

GEA DANES

Danes je Tovarna olja GEA d.o.o. vodilna oljarna in edina rafinerija jedilnih rastlinskih olj v Sloveniji. Svoje poslovanje vodimo s poudarkom na visokokakovostnih in zdravju prijaznih proizvodih, ki celovito zadovoljijo življenjske potrebe ljudi po rastlinskih maščobah in dopolnilni prehrani.
Temeljno vodilo Tovarne olja GEA pa je poleg vrhunske kakovosti tudi visoka profesionalnost v sodelovanju s poslovnimi partnerji ter nenehen razvoj znanja vseh zaposlenih.

Tovarna olja GEA proizvaja in trži izdelke pod uveljavljenimi in uspešnimi blagovnimi znamkami GEA, GEA BIO, ZVEZDA, CEKIN in SONČNI CVET. Nosilni proizvodi so rastlinska olja, majoneze, solate, omake, ocvrta čebula in krmne komponente.

Na domačem trgu ima podjetje visok tržni delež, vse večji izziv pa so poleg balkanskih trgov tudi trgi po Evropi in Aziji, kamor se GEA s svojimi prodajnimi aktivnostmi intenzivno usmerja v zadnjem desetletju.

VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA

Trg jedilnih olj je močno konkurenčno okolje, zato mora biti Tovarna olja GEA ves čas korak naprej, da ohranja vodilni položaj.

Vizija podjetja

Vizija podjetja je postati priznana evropska proizvajalka rastlinskih maščob na temelju svojih osnovnih vrednot:
• kakovosti in zanesljivosti
• prilagodljivosti in inovativnosti
• partnerskega odnosa s kupci
• kakovosti medsebojnih odnosov
Zastavljena vizija temelji na strategiji celovite in inovativne ponudbe s podporo močnih in jasno pozicioniranih blagovnih znamk.
Razvoj podjetja temelji na zahtevah visoke kakovosti, pripravi zdrave hrane in ekološke neoporečnosti proizvodnje.

Poslanstvo podjetja

Poslanstvo Tovarne olja GEA je pokrivati osnovne življenjske potrebe prebivalstva po rastlinskih maščobah in dopolnilni prehrani s poudarkom na čim bolj zdravih izdelkih.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

SLEDIMO NAŠI POSLOVNI POLITIKI

V Tovarni olja GEA d.o.o. sledimo naši poslovni politiki in poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov, upoštevamo načela trajnostnega razvoja ter delujemo v dobro zaposlenih, širše skupnosti ter ostalih deležnikov.

POLITIKA KAKOVOSTI IN VARNOSTI PROIZVODOV TER RAVNANJA Z OKOLJEM

ODNOS DO POSLOVNIH PARTNERJEV

V podjetju GEA d.o.o. se zavedamo, da so kupci ključni za poslovanje družbe, saj je brez krepitve prodaje ogroženo uresničevanje vseh ostalih ciljev poslovanja. Zadovoljstvo kupcev je zato osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih saj zadovoljni kupec daje smisel našemu delu in perspektivo našemu podjetju.

Kupcem zagotavljamo visoko kakovostne izdelke, hiter odziv na njihovo povpraševanje in ostalo podporo. Naša naravnanost teži k tesnemu medsebojnemu sodelovanju in vzdrževanju dolgoročnih partnerstev s ključnimi kupci. Z učinkovitim upravljanjem blagovnih znamk utrjujemo svojo pozitivno podobo v javnosti in povečujemo vrednost.

V odnosu z dobavitelji odgovorno upoštevamo sprejete poslovne obveznosti in z njimi oblikujemo partnerski odnos. To nam v dinamičnem nabavnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih surovin, izdelkov in storitev, vpliv na dobaviteljevo kakovost ter izboljšano načrtovanje dobav. Nenehno iščemo alternativne vire in dobavitelje, pri čemer je ključno zagotavljanje ustrezne kakovosti in prilagodljivosti dobav.

ODNOS DO ZAPOSLENIH

Zavedamo se, da so motivirani in zadovoljni zaposleni najpomembnejši člen organizacije in ključni dejavnik uspeha. V GEA d.o.o. zagotavljamo vzpodbudno in ustvarjalno delovno okolje ter možnosti za izobraževanje. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja ter timskega, odgovornega in učinkovitega dela.

Ustvarjamo varne pogoje dela in delovne razmere, v katerih lahko zaposleni najdejo priložnosti za svoj strokovni in osebnostni razvoj. V GEA d.o.o. skrbimo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Vedno večji poudarek dajemo tudi internemu oziroma notranjemu usposabljanju.

Zaposlene seznanjamo s postavljenimi cilji in doseženimi rezultati, novostmi, internimi akti in drugimi informacijami na mesečnih sestankih z vodji, z obvestili preko elektronske pošte, intraneta in oglasne deske. Zadovoljstvo zaposlenih merimo v okviru raziskave organizacijske klime in z rednimi letnimi razgovori vodij z zaposlenimi.

ODNOS DO LOKALNE IN ŠIRŠE SKUPNOSTI

GEA d.o.o. se zaveda pomembnosti sodelovanja z lokalno in širšo skupnostjo. Z dobrim sodelovanjem s krajem in prizadevanjem za okoljske projekte trajnega razvoja negujemo dobrososedske odnose in si prizadevamo za splošni dvig kakovosti življenja zaposlenih in družbene skupnosti ter zmanjšujemo nezaželene vplive na okolje. Zavedamo se, da so predvsem okoljski projekti in trajnostno izboljšanje stanja okolja odvisni tudi od kakovostnih odnosov vseh zainteresiranih javnosti.

S sponzorstvi in donacijami podpiramo razne projekte lokalnih društev, humanitarne organizacije, pomagamo socialno ogroženim družinam in starostnikom.

KAKOVOST IN VARNOST IZDELKOV

ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Kakovost in varnost proizvodov v živilsko predelovalni industriji sta zelo pomembna, ker se neposredno odražata na našem zdravju in kakovosti življenja. Z zagotavljanjem zdravstveno ustreznih živil in izdelkov gradimo zaupanje potrošnikov v varnost živil in s tem tudi zaupanje v proizvajalce. Tega se v Tovarni olja GEA d.o.o. zelo dobro zavedamo, zato skrbimo, da so procesi vodeni tako, da je zagotovljena kakovost in varnost proizvodov v vseh fazah našega poslovnega procesa. Pri tem upoštevamo tudi vse zakonske zahteve, s poudarkom na izvajanju dobre proizvodne in higienske prakse, načela HACCP sistema in zahteve IFS standarda.

V našem podjetju imamo vgrajen procesni pristop vodenja, kar pomeni, da prepoznamo, uvajamo, obvladujemo in nenehno izboljšujemo učinkovitost procesov sistema vodenja kakovosti in varnosti proizvodov. Z vpeljanim sistemom poslovanja spodbujamo kulturo nenehnih sprememb, fleksibilnosti in prilagodljivosti, tako do naših odjemalcev kot do zaposlenih.

Zavedamo se, da mora zagotavljanje kakovosti in varnosti proizvodov biti proces stalnih izboljšav, zato tudi redno spremljamo novosti in trende v razvoju maščob in njihove uporabe.

VAROVANJE OKOLJA

V GEA d.o.o. se zavedamo odgovornosti do okolja, do naših poslovnih partnerjev in drugih zainteresiranih skupin, zato s to zavestjo delamo vsak dan in zagotavljamo ekološko čisto proizvodnjo. Ekološka neoporečnost proizvodnje temelji na prepoznavanju in nadzorovanju tistih procesov, ki lahko negativno vplivajo na okolje in človeka. Redno izvajamo meritve, nadzor in analizo procesov, potrebnih za sistem vodenja kakovosti in varnosti živil ter ravnanja z okoljem.

Naše osnovne usmeritve so naslednje:
• ohranjanje naravnih virov,
• zmanjševanje okoljskih obremenitev,
• redno spremljanje in upoštevanje zakonodajnih zahtev,
• preprečevanje motenj, ki bi lahko ogrožale okolje in omejevanje njihovih morebitnih nevarnosti.

Naš odnos do okolja med drugim dokazuje tudi pridobljen mednarodni certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001.

LASTNI LABORATORIJI

V okviru podjetja delujeta kemijski in mikrobiološki laboratorij, ki sta sodobno opremljena z aparaturami in instrumenti za analiziranje surovin, polizdelkov in gotovih proizvodov po predpisanih kontrolnih metodah na osnovi ISO standardnih metod.

Tako z rednim izvajanjem analiz v lastnih laboratorijih stalno zagotavljamo in spremljamo kakovost in varnost naših proizvodov.

CERTIFIKATI

 • IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)

  IFS (International Food Standard) je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem živil. To je standard za presojanje živilskih proizvodov pod blagovno zanamko trgovcev in veletrgovcev. Po tem standardu je GEA d.o.o. certificirana že od leta 2009. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, zraven tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Z upoštevanjem zahtev standarda izpolnjujemo pričakovanja in zahteve naših kupcev in zagotavljamo, da so naša živila varna in kakovostna.

 • CERTIFIKAT ISO 14001:2015

  Certifikat za sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015 je GEA d.o.o.  pridobila že leta 2003. Z njim dokazujemo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja, zainteresiranih strank in naših odjemalcev.

 • CERTIFIKAT ZA »ŠTAJERSKO PREKMURSKO« BUČNO OLJE Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO

  Naš najstarejši izdelek »Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija« je nosilec certifikata zaščitena geografska označba na nacionalnem nivoju in nivoju EU (v okviru članstva Gospodarskega interesnega združenja Golica). Certifikat izda certifikacijski organ s katerim potrjuje, da Štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo (ZGO) izpolnjuje zahteve iz Specifikacije za Štajersko prekmursko bučno olje, registrirane pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,  pod številko 324-55/01/58, ter Uredbe Komisije (EU) št. 2016/1921.

  Štajersko prekmursko bučno olje je vpisano v register EU o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označb od leta 2012. Zaščitena geografska označba (ZGO) je shema kakovosti, ki pomeni zaščito tradicije in tehnološkega postopka ter potrjuje odlično kakovost, sloves in posebne lastnosti izdelka. Zaščitena geografska označba nam odpira tudi nove možnosti prodaje na tujih trgih.

  Zaščitena geografska označba nam odpira tudi nove možnosti prodaje na tujih trgih.

 • CERTIFIKAT O EKOLOŠKI PREDELAVI KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL

  Podjetje ima pridobljen Certifikat o ekološki pridelavi/predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, za različna GEA BIO olja.

  EKO certifikat je uradni dokument, ki ga izda certifikacijski organ, s katerim potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

  Delovni postopki EKO proizvodov se izvajajo ločeno in nadzorovano, da se prepreči morebitna kontaminacija z neekološkimi živili. Vodijo se ustrezne evidence, s katerimi dokazujemo usklajenost med nabavljenimi in uporabljenimi EKO surovinami in končnimi proizvodi. EKO certifikat dokazuje, da so olja proizvedena iz najkakovostnejših, ekološko pridelanih plodov in semen, kar potrjujejo tudi ustrezni certifikati naših dobaviteljev.

 • CERTIFIKAT EXCELLENT SME SLOVENIA

  Certifikat Excellent SME Slovenia smo prvič prejeli leta 2012, pogoje pa izpolnjujemo vse od takrat, zato smo letos vnovič postali ponosen prejemnik tega certifikata.

  Certifikat izdaja Gospodarska Zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija. Pogoj za pridobitev certifikata je letni promet v višini 25.000 EUR ali več in bonitetna ocena 6 ali več.

  Poglavitni nameni izdaje certifikata so sicer povečevanje transparentnosti trga, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti.

 • PLATINASTI CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI

  Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov.

  Analitična hiša Bisnode je letos drugič med vsemi gospodarskimi subjekti izluščila platinasto bonitetno odlična podjetja.
  Med slednje se letos prvič uvršča tudi GEA d.o.o., saj smo izpolnili kriterije zlate bonitetne odličnosti za leto 2018, 2019 in 2020 in tako spadamo med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte.

  V Sloveniji je v letu 2020 med vsemi 177. 562 registriranimi podjetji, platinasto bonitetno odličnost doseglo zgolj  1,3% podjetij.

 • CERTIFIKAT HALAL

  Tovarna olja Gea d.o.o. je pridobila certifikat HALAL.

 • CERTIFIKAT KOSHER

  Tovarna olja Gea d.o.o. je pridobila certifikat KOSHER.

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • ZMAGOVALEC TESTA ZPS - GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija

  GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija je zmagovalec mednarodnega testa, ki ga je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije v sodelovanju z avstrijsko potrošniško organizacijo. Skupaj so preverili kar 27 vzorcev bučnih olj iz Slovenije in Avstrije.

  GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija je zasedlo najvišje mesto med 8 vzorci, ki jih potrošniki najpogosteje kupijo, kot tudi med vzorci iz Avstrije in dobilo oceno zelo dobro.

  Organoleptične lastnosti je Zveza potrošnikov Slovenije preverila tudi s pomočjo potrošniškega panela. Preizkuševalcem je bil najbolj všeč vzorec GEA.

 • BEST BUY AWARD

  Tovarna olja GEA d.o.o. je zasedla 1. mesto v kategoriji proizvajalca jedilnih olj, saj po mnenju slovenskih potrošnikov ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

  Raziskavo Best Buy Award je za Slovenijo januarja 2017 opravila švicarska hiša ICERTIAS s sedežem v Zürichu, na vzorcu 1200 spletnih anketirancev, starejših od 15 let. Raziskava je potekala prek spletne ankete po metodi CAWI-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Anketiranci so odgovarjali na anketna vprašanja odprtega tipa in niso imeli vnaprej ponujenih odgovorov, ampak so samostojno, po svojih izkušnjah in prepričanjih izbirali podjetje, izdelek ali storitev, ki na slovenskem trgu ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

  Pri zastavljenem vprašanju: „Navedite ime proizvajalca jedilnega olja, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu,“ je največ anketiranih odgovorilo GEA.
  V Tovarni olja GEA smo zelo ponosni, da smo ponovno prejemniki tega pomembnega odličja, ki daje našim izdelkom dodatno vrednost. Zahvaljujemo se našim potrošnikom za izkazano zaupanje.

  Priznanje Best Buy Award je, Tovarna olja GEA d.o.o., prejela prav tako leta 2015 in 2013.

 • PRODUKT LETA 2016 – GEA JE DVAKRATNI ZMAGOVALEC

  PRODUKT LETA je največja potrošniško glasovalna nagrada za inovativne, nove in izboljšane izdelke v svetu. Predstavlja vodilo potrošnikom pri nakupu ter jim tako prinaša prihranke pri času in denarju, povečuje poistovetenje z inovativnostjo in kakovostjo zmagovalnega izdelka.
  Slovenski potrošniki so za najvišjo nagrado zadovoljstva in inovativnosti – PRODUKT LETA 2016, v kategoriji bučnih olj, izbrali:
  • GEA Štajersko prekmursko bučno olje
  • GEA hladno stiskano bučno olje
  Slovenski potrošniki so za najvišjo nagrado zadovoljstva in inovativnosti – PRODUKT LETA 2016, v kategoriji delikates, izbrali:
  • GEA majonezo
  • GEA tatarsko omako.

 • MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

  Tovarna olja GEA d.o.o. je na mednarodnem kmetijskem sejmu v Novem Sadu prejela več nagrad za svoje izdelke:

  • 2018 – kategorija jedilnih olj – ZLATA MEDALJA za GEA BIO ekstra deviško oljčno olje
  • 2017 – kategorija jedilnih olj – ZLATA MEDALJA za GEA BIO olje črne kumine
  • 2016 – kategorija jedilnih olj – VELIKA ZLATA MEDALJA za GEA BIO kokosovo olje, hladno stiskano
  • 2015 – kategorija jedilnih olj – ZLATA MEDALJA za GEA repično olje
  • 2013 – kategorija jedilnih olj – ZLATA MEDALJA za GEA orehovo olje
  • 2012 – kategorija jedilnih olj – SREBRNA MEDALJA za GEA konopljino olje
  • 2011 – kategorija ekstra deviških oljčnih olj – VELIKA ZLATA MEDALJA za GEA ekstra deviško oljčno olje
  • 2010 – kategorija bučnih olj – ZLATA MEDALJA za GEA Štajersko prekmursko bučno olje

 • MEDNARODNI SEJEM HRANE IN PIJAČ IFE V LONDONU

  Štajersko – prekmursko bučno olje GEA je bilo eden izmed zmagovalcev za najbolj izvirne proizvode na Mednarodnem sejmu hrane in pijač IFE 2007 v Londonu.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020
Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov

NAKUP NOVE POLNILNE LINIJE ZA STEKLENICE

Polnilni stroj za polnjenje olj v stekleno embalažo, ki ima v sklopu dozirne cisterne/rezervoarje, je namenjen polnitvi olj v stekleno embalažo različnih oblik (oglate in okrogle) in različnih volumnov (0,1-0,25-0,5-0,75-1,0 L). Sam polnilni stroj vključuje izpihovanje, polnitev, doziranje zamaškov, zamaševanje, apliciranje pokrivnih kapic in apliciranje etiket. Povprečna kapaciteta polnitve (odvisna od volumna) bo ca 1.000 steklenic na uro. Stroj bo nameščen v istem proizvodnem prostoru kot obstoječi stroj in sicer v »Polnilnici stekla«.

Z uporabo novega polnilnega stroja in pripadajočih cistern/rezervoarjev bo:

• omogočena polnitev olja v stekleno embalažo okrogle in oglate oblike,

• omogočena širša paleta polnitev olj glede volumna polnitve,

• izboljšana kvaliteta polnitve,

• možnost strojnega apliciranja dodatnih etiket na embalažo,

• hitrejše menjave na liniji pred polnitvami različnih olj,

• manjše izgube olj zaradi direktne navezave na cisterne,

• povečanje kapacitet proizvedenega olja.

Z načrtovano naložbo bo Tovarna olja Gea d.o.o. povečala konkurenčnost in se približala potrebam in željam kupcev.

Povezava do Razvoja podeželja v EU tukaj in Programa razvoja podeželja v RS tukaj.

 

GEA INDUSTRIJSKA PRODAJALNA

ZA VAS

V prodajalni so na voljo vsi izdelki Tovarne olja GEA d.o.o.: olja GEA, BIO olja GEA, olja ZVEZDA, CEKIN in SONČNI CVET, GEA majoneza, tatarska omaka in francoska solata ter GEA ocvrta čebula.
Našim izdelkom pa smo pridružili tudi izbor izdelkov nekaterih drugih slovenskih proizvajalcev
(Eta, Žito, Delamaris, Droga Kolinska, Pekarna Pečjak, Mlinotest, Fructal, Dana, Radenska, Kras, Celjske mesnine, Pomurske mlekarne,…).

GEA industrijska prodajalna
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

Delovni čas:
Ponedeljek – petek: 8.30 – 15.30
Sobota: 8.00-12.00
Nedelja: ZAPRTO

Tel.: 02 843 26 30

Menjava sušenih bučnic-golic poteka od ponedeljka do petka od 8.30 ure do 13.00 ure.

ZAKAJ GEA?

Kakovost

Tradicijo oljarstva od leta 1904 nadgrajujemo s sodobno tehnologijo in znanji, ki ob izboru najkakovostnejših surovin zagotavljajo najvišjo kakovost naših izdelkov.

Varnost

S pomočjo standarda IFS (International Food Standard) zagotavljamo najvišjo možno varnost svojih živil.

Okoljska odgovornost

V podjetju dajemo velik poudarek varovanju okolja na vseh ravneh. Z vsemi okoljskimi dejavnostmi podpiramo kakovost pri ohranjanju okolja.

NOVICE

25.09.2023
Poslovna darila iz Zakladnice olj
Zakladnica olj GEA vam nudi širok izbor vrhunskih olj, ki se ponašajo s tradicijo že od leta 1904.
Več
27.10.2022
CEKIN sončnično olje in OmegaVita: prva in edina jedilna olja v Sloveniji v rPET embalaži
Več
12.10.2022
GEA na sejmu SIAL Paris
Z veseljem vas obveščamo, da bomo ponovno razstavljali na sejmu SIAL Paris.
Več

BODITE OBVEŠČENI

Prijavite se na GEA e-novice in bodite na tekočem z vsemi novostmi ter akcijsko ponudbo naših izbranih izdelkov.
Prijavi se